Tanssitaiteilija ja TRE®-ohjaaja Panu Varstala johdattaa meidät workshopeissa TRE® (Tension, Stress & Trauma Releasing Exercises) -menetelmän harjoituksiin.

TRE® (Tension, Stress & Trauma Releasing Exercises) on amerikkalaisen sosiaalityön tohtori David Bercelin 2000-luvun taitteessa kehittämä menetelmä, jolla hän pyrki auttamaan Lähi-idän ja Afrikan sodissa fyysisesti ja psyykkisesti traumatisoituneita ihmisiä. Tuolloin TRE-harjoitusta ja kokemusta yhdisti vahva vertaisuus ja jakaminen toisten samaa kokeneiden kanssa. Parin vuosikymmenen aikana itsehoidollisen käytön lisäksi TRE®-menetelmästä on kehittynyt erilaisia sovelluksia aina urheiluvalmennuksesta terveydenhuollon hoidollisiin tarpeisiin saakka. Suomeen menetelmä rantautui 2008, ja ensimmäiset sertifioidut TRE®-ohjaajat valmistuivat David Bercelin luotsaamasta koulutuksesta alkuvuodesta 2010.

Valpastuminen sekä puolustautumisen ja suojautumisen reaktiot stressaavissa tilanteissa ovat kehomme automaattisia mekanismeja. Stressitason noustessa keho voi luontaisesti vapauttaa ylimääräisen latauksen värisemällä tai tärisemällä. TRE®-menetelmä pohjautuu tähän: kehon fysiologisen tärinämekanismin tietoiseen herättelyyn, sen tutuksi tekemiseen ja harjoittelun kautta tietoisen ohjauksen opetteluun. TRE-ohjauksessa asetutaan raamitetusti ja turvallisesti tämän fysiologisen mekanismin äärelle.

Kaikki selkärankaiset tärisevät ja on olemassa lukuisia kehon liikuttelun tapoja, joilla kohonnutta stressiä ja vireystasoa voidaan purkaa, TRE® on yksi menetelmä monista. Kun rauhoitamme itkevää vauvaa, hytkyttelemme vauvaa sylissämme vaistomaisesti. Ennen tärkeää suoritusta, puhetta tai tapaamista voimme huomata ravistelevamme käsiä tai koko kehoa ja puhallella ulos. Jos taas saaliseläin on selviytynyt saalistajan hyökkäykseltä, tilanteen ollessa ohi saaliseläimen voidaan havaita purkavan hyökkäyksestä ja pakoyrityksestä aiheutunut energialataus tärisemällä. Meillä ihmisnisäkkäillä pulmia alkaa tulla silloin, jos esimerkiksi sosiaalisista syistä joudumme pysäyttämään värinän ja panssaroimme energialatauksen kehoomme. Tuo panssarointi vaatii lihastyötä ja usein myös hengityksen supistamista. Jos tapahtuma on tietoisuutemme ulottumattomissa, syvät krooniset lihasjännitykset pääsevät syntymään.

Mihin TRE-harjoitus perustuu?

TRE-harjoitus keskittyy ylä- ja alavartalon toisiinsa yhdistävien lantionseudun lihasten, kuten lannelihasten aktivointiin. Nämä pelkolihaksiksikin kutsutut lihakset pitävät huolta kyvystämme suojautua tai paeta uhkaavasta tilanteesta. Lannelihakset vastaavat automaattisista reaktioista, esimerkiksi: läheltä piti -tilanne liikenteessä saa kehomme vaistomaisesti vetäytymään kasaan, lannelihakset supistuvat automaattisesti – reaktion tarkoitus on suojella elintärkeitä sisäelimiä tai saatamme tuntea uhkaavassa vuorovaikutustilanteessa impulssin ”jalat alle, pakoon ja äkkiä” – lonkankoukistajat ovat valmiina juoksuun.

TRE:n harjoittajat ovat kuvanneet, että ajan saatossa TRE voi auttaa harjoitus harjoitukselta viemään loppuun kesken jääneitä puolustautumisen, suojautumisen, jähmettymisen tai lamaantumisen reaktioita, jolloin autonomisen hermoston toiminta voi hiljalleen palautua tarkoituksenmukaiselle tasolle. Tämä kehon tason prosessi ei kuitenkaan tarkoita, että vaikeat kokemukset tulisivat mielen tasolla hoidetuiksi. Traumaattiset kokemukset vaativat myös tiedollista ja mielellistä purkamista esimerkiksi psykoterapeutin tukemana.

Taustateorioina TRE®-menetelmässä vaikuttavat muun muassa autonomisen hermoston toimintaan liittyvä Stephen Porgesin polyvagaalinen teoria, Dan Siegelin sietokykyikkunan käsite sekä ymmärrys ihon alaisesta sidekudosverkostosta, faskiasta. TRE:n juuret ulottuvat kehopsykoterapioiden pitkään jatkumoon.

TRE-harjoitus etenee yksinkertaisista lämmittävistä ja venyttävistä liikkeistä aktiiviseen lepoasentoon, jolloin lämmittelyliikkeiden virittämä värinä tai tärinä lähtee liikkeelle kehon painopistekeskuksesta lantion alueelta. Sekä lämmittelyliikkeiden, joita voi tarvittaessa varioida, että tärinän tulisi olla kokemuksena miellyttävä ja rentouttava. Tärinän tai värinän ilmeneminen on kunkin ainutlaatuisen kehon ja henkilöhistorian vuoksi hyvin yksilöllistä, oleellista on havainnoida kehoa arvottamatta omaa liikettä tai liikkumattomuutta. Toisinaan, erityisesti alussa, voidaan tarvita vahvaa säätelyä, että harjoitus ei muotoudu liian intensiiviseksi fyysisesti tai psyykkisesti, jolloin kokemuksesta voisi tulla epämiellyttävä.

TRE-harjoituksessa liike etenee kehon myofaskiaalisia eli lihaksistoa ympäröiviä lihaskalvoketjuja pitkin ja tämän faskian liikkeen ajatellaan olevan kehon jännitysten purkautumisessa olennaisessa roolissa. TRE-harjoitus päättyy lepoon ja sen jälkeiseen sanalliseen reflektointiin. Ohjatussa TRE:ssä reflektointi tapahtuu vuorovaikutuksessa TRE®-ohjaajaan ja itsehoidollisesti käytettynä reflektointi voi olla tuntemusten, aistimusten ja esiintyneiden liikehdintöjen ylös kirjaamista. Reflektointi auttaa jäsentämään kehollista kokemusta ja keho- ja itsetietoisuuden on mahdollista tämän avulla syvetä.

TRE-harjoitusta voisi löyhästi verrata uimisen opetteluun. On hyvä, että joku opastaa alkuun ”matalassa vedessä” ja huolehtii turvallisuudesta. TRE-menetelmässä, samoin kuin uimisessa, ensimmäiset kerrat ovat tutustumista, miten keho ja mieli suhtautuu uuteen elementtiin: tuntuuko turvalliselta, yltävätkö jalkani ja käteni tarvittaessa pohjaan, pystynhän varmuudella itse säätelemään tapahtumaa. Kuten uimisessa, mitä tutummaksi veden elementti tulee, sitä luottavaisemmin voi antautua veden kannateltavaksi, oppia kokemuksellisesti yhä syvemmin kehon ja veden suhteesta, ja näin vähitellen edeten voi siirtyä aikuisten altaaseen. Aivan samoin on TRE harjoituksessa; tärinän, turvallisuuden tunteen ja itsesäätelyn tullessa tutummaksi omaan kehoon ja harjoitukseen voi luottaa yhä syvemmin ja tärinän voi antaa edetä hiljalleen läpi koko kehon. Usein tähän on hyvä varata aikaa useampi kuukausi.

Kuten kaikissa kehollisissa menetelmissä, TRE:ssä keskeistä on turvallisuus; muun muassa sietoikkunan käsite ja ”TRE-liikennevalot” käydään asiakkaan kanssa läpi ennen TRE:n aloittamista. Nämä ovat keskeisiä teemoja myös TRE ohjaajakoulutuksessa. Tärinämekanismin ohella vähintään yhtä tärkeänä osana TRE-harjoitusta on itsesäätelyn oppiminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että koko harjoituksen ajan keho-mielen utelias havainnointi ja tarvittaessa harjoituksen keskeyttäminen on mahdollista. Harjoituksen intensiteettiä säädellään hetki hetkeltä, ”katharttisia paikaltapoistumisia” TRE:ssä ei harrasteta, ne ovat toipumisen esteenä – kognitio, etuotsalohko ei pysy kokemuksen jäsentämisessä mukana. Silloin toipumisprosessi ei pääse etenemään, koska tärkeä osatekijä puuttuu. Keholliset menetelmät, TRE mukaan lukien ovat varsin vaikuttavia, sen vuoksi on tärkeää tietää, miksi ja miten on TRE-harjoitusta tekemässä, ettei harjoitus tee omaa oloa tukalammaksi.

Kenelle TRE-menetelmä sopii?

TRE:n tutustujalla voi olla hyvin monenlaisia toiveita TRE:n suhteen. Itsehoidollisena menetelmänä TRE sopii ihmisille, joiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila on normaali ja vakaa. Vaikka TRE:n lämmittelyliikkeitä ja somen ”asiantuntijoita” löytyy netistä joka lähtöön, suosittelemme kaikille menetelmään tutustumista sertifioidun TRE®-ohjaajan avustuksella, joko yksilöohjauksessa tai aloituskurssilla.

On tärkeää huomioida, että TRE ei sovi kaikille. Sitä ei suositella esimerkiksi sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen tai -diagnoosin jälkeen tai epilepsiaa sairastaville. Mikäli taustalla on vakavia traumakokemuksia, traumaattista stressihäiriötä (PTSD), masennusta, ahdistusoireita, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, paniikkihäiriötä, psykoositaipumusta tai skitsofreniaa, silloin tarkka arviointi siitä, onko TRE mahdollinen, käydään aina sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, esimerkiksi sosionomin, terveydenhoitajan, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, psykologin, toiminta- tai fysioterapeutin, oman psykoterapeutin tai muun ammatillisen yhteistyötahon kanssa. Mielenterveyden pulmista kärsivien suunnitellusta hoidollisesta TRE:stä vastaa aina psykoterapeutti tai psykiatri, joka on myös sertifioitu TRE®-ohjaaja.

Teksti on kopioitu TRE Finlandin sivustolta.