1. Rekisterinpitäjä

Valoisa sali Oy (Y-tunnus: 3169490-6)
Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki
Puh. 0500 180762

2. Rekisteriasioista vastaava

Kirsi Helstelä
Valoisa sali Oy (Y-tunnus: 3169490-6)
Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki
S-posti: viesti@valoisasali.fi
Puh. 0500 180762

3. Rekisterin nimi

Valoisan salin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain edellytysten mukaisesti Valoisan salin asiakassuhteiden hoitamiseen. Rekisterin tarkoituksena on asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun sekä uutiskirjeen tilanneiden muiden kuin Valoisan salin asiakkaiden osalta suostumukseen.

Valoisa sali käyttää henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, maksunvalvontaan sekä palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Valoisa sali käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä asiakkaista.
Asiakkaan nimi
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Laskutustiedot
Ostotiedot kuten tuote-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Markkinointilupa

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakasasioinnin yhteydessä muun muassa puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä asiakastapaamisissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Valoisan salin yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää lainsäädännön sallimissa rajoissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat EU tai ETA-alueella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa kirjallisesti. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Valoisa Sali Oy, Kirsi Helstelä, Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki. Tietoja luovutettaessa tarkistetaan tietojen saajan henkilöllisyys.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Pyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Valoisa sali Oy, Kirsi Helstelä, Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä. Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoitteeseen Valoisa sali Oy, Kirsi Helstelä, Tienhaarantie 4D, 11310 Riihimäki.